Eindejaarstips

Eindejaarstips 2021

benut de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 
Bent u van plan om te investeren in uw onderneming? Misschien is het voordelig om dat nog dit jaar te doen of kunt u die juist beter (gedeeltelijk) uitstellen tot 2022. Op die manier kunt u optimaal gebruik maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en betaalt u minder belasting.
Voor de KIA moet u minimaal € 2.400 aan investeringen doen. Investeert u meer dan € 328.721, dan heeft u geen recht op KIA. Investeringen tot € 450 tellen niet mee. De KIA geldt zowel voor nieuwe als gebruikte bedrijfsmiddelen. Voor sommige bedrijfsmiddelen kunt u geen KIA krijgen, zoals grond, woningen en personenauto’s.

Vraag BTW van niet-betalende debiteuren terug 
Weet u zeker dat klanten uw facturen niet meer zullen betalen? Dan kunt u de btw die u op die facturen in rekening heeft gebracht en afgedragen aan de Belastingdienst terugvragen. Dit kunt u in ieder geval doen op het moment dat de factuur een jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum nog niet is betaald. Bent u geen betalingstermijn overeengekomen? Dan geldt een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur door uw klant. U kunt de btw die u niet ontvangt in uw normale aangifte omzetbelasting terugvragen.
 
Zorg voor een urenadministratie!
Het urencriterium is de sleutel tot vele fiscale tegemoetkomingen voor IB-ondernemers. Denk aan de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de oudedagsreserve, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk en de meewerkaftrek. U moet aannemelijk maken dat u in een kalenderjaar ten minste 1.225 uur aan de onderneming hebt besteed. Als u geen startende ondernemer (meer) bent en u verricht naast het werk voor uw onderneming nog andere werkzaamheden (in of buiten dienstbetrekking), dan moet u ook aannemelijk maken dat van de voor werkzaamheden beschikbare tijd meer dan de helft is besteed aan uw onderneming.
Door de coronacrisis kan het lastig zijn om aan het urencriterium te voldoen. Om dat te voorkomen, geldt er een goedkeuring voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. U mag er in die periode van uitgaan dat u ten minste 24 uur per week aan uw onderneming hebt besteed. Ook als u dat niet werkelijk hebt gedaan. Zijn uw werkzaamheden seizoensgebonden, dan geldt er nog een extra regeling. Ligt de piek van uw werkzaamheden in de periode 1 januari tot en met 30 juni? U mag dan uitgaan van de uren van 2019 in diezelfde periode. Uiteraard moet u die uren van 2019 wel aannemelijk kunnen maken.

Regel uw dotatie aan de oudedagsreserve
Om de dotatie aan uw oudedagsreserve over dit jaar veilig te stellen, is het verstandig om nog vóór het eind van het jaar na te gaan of uw ondernemingsvermogen eind 2021 ten minste gelijk zal zijn aan uw oudedagsreserve per ultimo 2020 plus de verwachte toevoeging over 2021. Als dit niet zo is, dan kunt u nog maatregelen treffen om uw ondernemingsvermogen te verhogen. U kunt bijvoorbeeld vanuit privé stortingen doen op de zakelijke rekening of een periode geen overboekingen doen naar privé. U bouwt uw oudedagsreserve op door jaarlijks een bedrag aan uw oudedagsreserve toe te voegen. Hiertoe bestaat geen verplichting. Voorwaarde is wel dat u voldoet aan het urencriterium. Er is een maximumbedrag dat u jaarlijks mag toevoegen. Voor 2021 is de toevoeging aan de oudedagsreserve 9,44% van de winst die u als ondernemer in Nederland heeft behaald, tot een maximumbedrag van
€ 9.395.
 
Kies voor een zakelijke beloning voor uw meewerkende partner
Als uw partner meewerkt in de zaak, is het reëel om daarvoor een adequate beloning toe te kennen. U heeft de keuze uit vier mogelijkheden, te weten: u kunt een man/vrouwfirma aangaan, u kunt een dienstbetrekking met uw partner aangaan, een reële arbeidsbeloning overeenkomen of kiezen voor de meewerkaftrek. De keuze voor een man/vrouw firma is complex. Raadpleeg daarvoor uw adviseur.

Voor een civielrechtelijke dienstbetrekking met uw partner is vereist dat er sprake is van een gezagsverhouding uit hoofde van de dienstbetrekking. Bij zo’n dienstbetrekking kunt u gebruik maken van faciliteiten in de loonbelasting. Kiest u ervoor om uw partner een reële arbeidsbeloning toe te kennen, dan kunt u deze vergoeding als arbeidskosten ten laste van de winst brengen. Vereist is dan wel dat die vergoeding € 5.000 of meer bedraagt en ook daadwerkelijk betaald wordt.

U kunt de meewerkaftrek toepassen als u als ondernemer winst geniet, aan het urencriterium voldoet en uw partner in het kalenderjaar minimaal 525 uren arbeid in uw onderneming verricht zonder daarvoor enige vergoeding te ontvangen die u ten laste van uw winst kunt brengen. De aftrek bedraagt een percentage van de winst oplopend van 1,25% tot maximaal 4%. In tegenstelling tot de dienstbetrekking en de arbeidsbeloning is uw partner geen belasting verschuldigd over de door u geclaimde meewerkaftrek.

De keuze voor een dienstbetrekking, een reële arbeidsbeloning of de meewerkaftrek wordt bepaald door de feitelijke situatie. Laat uw RB nog voor het einde van het jaar nagaan welke mogelijkheid voor u en uw partner de beste is.
 
 

BV

Beoordeel uw gebruikelijk loon
Bent u dga? Dan wordt u geacht ten minste een ‘gebruikelijk’ loon te hebben. U kunt dit loon zelf vaststellen. Uw gebruikelijk loon is ten minste gelijk aan het hoogste van de drie volgende bedragen:
75% van het loon uit de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’;
het hoogste loon van de overige werknemers binnen de onderneming of daarmee verbonden lichamen;
€ 47.000.Soms mag u een lager gebruikelijk loon hanteren dan € 47.000. Bijvoorbeeld als u slechts in deeltijd werkt voor uw bv. U moet dan wel kunnen aantonen dat u daadwerkelijk minder dan 40 uur per week werkt.
 
Voor dga’s in startups die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk en worden gezien als starter voor de S&O-afdrachtvermindering, wordt het gebruikelijke loon niet hoger gesteld dan het wettelijke minimumloon.
Hebt u in 2021 een omzetdaling als gevolg van de coronacrisis? Dan mag u uw gebruikelijk loon verlagen naar evenredigheid van deze omzetdaling. Hiervoor gelden wel bepaalde voorwaarden. Neem contact op met uw RB als u wilt weten of u in aanmerking komt voor een verlaging van uw gebruikelijk loon als gevolg van de coronacrisis.
 
Let op met uitkeren van dividend
Keert uw bv dividend uit, dan betaalt u daar aanmerkelijkbelangheffing over (box 2 van de inkomstenbelasting). Op dit moment betaalt u over dat dividend 26,9% belasting. Dit tarief blijft in 2022 hetzelfde. U kunt de ontvangen bedragen bijvoorbeeld gebruiken voor het aflossen van privéschulden, privé-uitgaven of het verminderen van een lening of rekening courant bij uw bv. Als u het dividend niet gebruikt voor het aflossen van leningen, maar op uw spaarrekening laat staan, kan dat gevolgen hebben voor de te betalen belasting in box 3 en voor uw heffingskortingen. Vraag uw RB om advies.
 
Ga na of u alle overeenkomsten met de bv heeft vastgelegd
De dga en de bv worden nogal eens als één gezien. Strikt genomen is dat natuurlijk niet zo. Dat betekent dat alle overeenkomsten tussen de bv en de dga schriftelijk moeten worden vastgelegd. Ga daarom na of dat voor alle overeenkomsten (arbeidsovereenkomst, pensioenovereenkomst, leningsovereenkomst e.d.) is geregeld.
Tip! Als u toch bezig bent met de schriftelijke vastlegging: controleer of uw personeelsleden allemaal een schriftelijke arbeidsovereenkomst hebben. Zonder schriftelijke arbeidsovereenkomst is het tarief voor de premies werknemersverzekeringen hoger.


 

Particulieren

Voorkom de hoge box 3-heffing
De box 3-heffing over spaargeld kan fors oplopen, ondanks dat u amper rente ontvangt. Het heffingsvrije vermogen in box 3 is per 1 januari 2022 € 50.650. Fiscale partners betalen tot een vermogen van € 101.300 geen belasting.
Tip! Aflossen van schulden in box 3 kan ook zinvol zijn als uw vermogen beperkt is en u geen belasting betaalt in box 3. U voorkomt daarmee namelijk hoge rentelasten.
 
Los kleine schulden in box 3 af
Het vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting bestaat uit de waarde van de bezittingen min uw schulden. De schulden komen echter alleen in aftrek als ze meer bedragen dan € 3.200 (2021). Voor partners geldt het dubbele bedrag, dus een drempel van € 6.400. Heeft u kleine schulden die in box 3 vallen en beschikt u over voldoende vermogen, dan kunt u een fiscaal voordeel behalen door de schulden af te lossen. Zorg dat u dit heeft gedaan voor de peildatum van 1 januari 2022. Daarnaast bespaart u natuurlijk ook rente over de schulden, zodat u tweemaal voordeel heeft.
 
Laat uw huwelijkse voorwaarden controleren
De keuze voor een bepaald huwelijksgoederenregime wordt vaak bij het aangaan van het huwelijk bewust gemaakt en in de jaren daarna als vaststaand gegeven aanvaard. Door gewijzigde feiten en omstandigheden in de loop der tijd kan een ander huwelijksgoederenregime veel gunstiger zijn dan de indertijd gekozen regeling. Een periodieke heroverweging is daarom noodzakelijk, met name bij verandering in de gezins- of familiesituatie of bij een aanzienlijke vermogensstijging of -daling.
 
Maak gebruik van de schenkvrijstellingen
De twee bekendste vrijstellingen voor schenkingen aan kinderen zijn de jaarlijkse vrijstelling (van € 6.604 in 2021) én de eenmalig verhoogde vrijstelling (van € 26.881 in 2021). Die verhoogde vrijstelling kan slechts éénmaal worden benut, voor een kind dat tussen de 18 en de 40 jaar jong is. Bent u vergeten om uw zoon of dochter tijdig – vóór hun 40e – een ‘grote’ vrijgestelde schenking te doen? Als de (huwelijks-)partner van uw kind nog geen 40 jaar is, dan kunt u ook gebruikmaken van deze vrijstelling bij een schenking aan uw kind.
 
Vrije schenking eigen woning: € 105.302 in 2021
In 2021 kan iedereen eenmalig € 105.302 belastingvrij schenken voor een eigen woning. Om deze vrijstelling te kunnen benutten, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
  • de begiftigde moet tussen de 18 en 40 jaar zijn;
  • hij moet de schenking gebruiken voor de koop of verbouwing van een eigen woning, de aflossing van een eigenwoningschuld (of restschuld), dan wel besteden aan de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming van zijn eigen woning;
De verruimde vrijstelling geldt zowel binnen als buiten de directe familiesfeer. De schenking mag plaatsvinden over maximaal drie opeenvolgende kalenderjaren.
 
Let op! U moet aangifte doen voor de schenkbelasting als u gebruik maakt van deze vrijstelling.
 
Schenk onder schuldigerkenning
Bij een schenking onder schuldigerkenning schenkt u ‘op papier’ aan de kinderen: u schenkt een som geld en u blijft dat geschonken bedrag schuldig. Daardoor krijgt u een schuld aan uw kinderen. De kinderen krijgen hierdoor een vordering op u. Die vordering kunnen zij meestal pas opeisen bij het overlijden van de langstlevende ouder. Deze vorm van schenking is goed toepasbaar als u niet voldoende vrije middelen ter beschikking heeft, bijvoorbeeld als het geld vastzit in uw onderneming of in beleggingen.
 
Let op! U moet over het schuldig gebleven bedrag jaarlijks een rente van 6% per jaar aan de kinderen betalen. Doet u dat niet, dan worden de kinderen geacht het bedrag van de schenking (plus de te betalen rente) bij overlijden alsnog krachtens erfrecht te hebben verkregen en moeten zij ze daarover toch nog erfbelasting betalen. Uw inkomen moet dus wel voldoende zijn om jaarlijks rente te betalen. 
 
Betaal premies voor lijfrenten op tijd
Heeft u een extra potje nodig voor uw oude dag, dan is een lijfrente een goede optie. Met een lijfrente kunt u sparen voor extra inkomen naast of in plaats van pensioen. De betaalde premie of inleg mag u aftrekken. Wilt u de premies aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting 2021, dan moet u de lijfrentepremie of inleg wel vóór 31 december 2021 betalen.

Let op! De betaalde premie is alleen aftrekbaar als u een pensioentekort heeft. Dit wordt bepaald aan de hand van de jaarruimte en reserveringsruimte. Uw RB kan bepalen of u een pensioentekort heeft en u informeren of de premie of inleg voor een lijfrente aftrekbaar is.
 
Voeg aftrekposten samen
Voor bepaalde aftrekbare kosten moet u rekening houden met een inkomensafhankelijke drempel. Dit geldt bijvoorbeeld voor uw zorgkosten en de giften aan goede doelen. Het kan dan voordelig zijn om kosten naar voren te halen of juist uit te stellen, zodat u maar één keer te maken krijgt met een drempel in plaats van elk jaar.
 
Let op! Er geldt een plafond voor aftrek van giften van 10% van het verzamelinkomen vóór aftrek van de persoonsgebonden aftrekposten. Komen de giften boven dat plafond uit, dan kunt u beter splitsen.
 
 
Tip! Overweeg uw jaarlijks terugkomende giften om te zetten in een periodieke gift. Er geldt dan geen drempel. Uw RB kan u daarbij helpen.

Bron: Register Belastingadviseurs
Cookie instellingen